General Conditions

GENERAL CONDITIONS

Algemene voorwaarden 

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - Betekenis

Artikel 2 - Contactgegevens

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

Artikel 9 - Verplichtingen bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Betekenis

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepinsgrecht”);

Consument: als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);

Dag: kalenderdag;

Herroepingsrecht: je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;

FiepWestendorpWinkel.nl: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;

Overeenkomst op afstand: een contract tussen FiepWestendorpWinkel.nl en de consument die helemaal tot stand komt via de webshop;

Modelformulier voor herroeping: het hieronder opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Je vindt deze ook terug in de klantenservice van onze webshop.

 

 Artikel 2 - Contactgegevens van FiepWestendorpWinkel.nl

 

Naam: FiepWestendorpWinkel.nl
Vestigingsadres:
Conradlaan 42
2627 BT Delft

Bezoekadres / kantoor:

FiepWestendorpWinkel.nl
Staalweg 1
2612 KK Delft

Telefoonnummer: 015 200 1025

Bereikbaarheid:
Per telefoon vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@fiepwestendorpwinkel.nl

KvK-nummer: 56517297
BTWnummer: NL 1791 26 350 B02

 

Artikel 3 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FiepWestendorpWinkel.nl en op iedere overeenkomst gesloten via de webshop tussen FiepWestendorpWinkel.nl en de consument.

Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden FiepWestendorpWinkel.nl niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.

FiepWestendorpWinkel.nl zal daarop je een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door FiepWestendorpWinkel.nl een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht.

 

FiepWestendorpWinkel.nl treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

FiepWestendorpWinkel.nl stuurt je uiterlijk bij de levering van je bestelling de volgende gegevens (zodanig dat je ze zelf ook kunt opslaan op je pc):

  1. het bezoekadres van FiepWestendorpWinkel.nl waar je met eventuele klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden van je herroepingsrecht en hoe je hiervan gebruik moet maken;
  3. informatie over eventuele garantie en service na aankoop;
  4. de prijs inclusief alle belasting en eventuele verzendkosten, de betaalwijze, en leveringsgegevens;
  5. als je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Je mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 14 dagen na ontvangst van je producten ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Ontbinden doe je via een ingevuld modelformulier, of je stuurt een mail naar info@fiepwestendorpwinkel.nl

Als FiepWestendorpWinkel.nl jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd.

Als FiepWestendorpWinkel.nl jou in de situatie als bedoeld in het vorige lid alsnog de informatie stuurt over het herroepingsrecht, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je die informatie alsnog hebt ontvangen.

 

Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt. Let erop dat – als je het product wilt terugsturen – het product schoon en in ongeschonden staat blijft. Ook dient de verpakking in goede staat te zijn.

Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het ingevulde modelformulier te verzenden naar info@fiepwestendorpwinkel.nl, of in een email laten weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop.

Van FiepWestendorpWinkel.nl ontvang je duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. In de meeste gevallen zal FiepWestendorpWinkel.nl je retourzending zelf laten ophalen. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.

 

In het geval dat je zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij jou. In andere gevallen ligt dit bij FiepWestendorpWinkel.nl. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van FiepWestendorpWinkel.nl bij herroeping

Als jij ons per e-mail laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij je melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.

We zorgen voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product) inclusief eventuele leveringskosten, minus eventuele kosten voor de retourzending (zie 8.3).

Wij gebruiken voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke jij hebt gebruikt voor je betaling.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Er zijn geen producten uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 11 - De prijs

Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij FiepWestendorpWinkel.nl een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

FiepWestendorpWinkel.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die FiepWestendorpWinkel.nl zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Een door FiepWestendorpWinkel.nl verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst hebt als FiepWestendorpWinkel.nl de overeenkomst niet goed nakomt.

Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van FiepWestendorpWinkel.nl in het geval FiepWestendorpWinkel.nl de overeenkomst niet goed nakomt.

  

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Een partner van FiepWestendorpWinkel.nl voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.

De levering wordt gedaan op het adres dat je hebt gecommuniceerd aan FiepWestendorpWinkel.nl.

FiepWestendorpWinkel.nl voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Je mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal FiepWestendorpWinkel.nl door jou betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij FiepWestendorpWinkel.nl tot het moment van bezorging aan jou (of een vooraf aangewezen en aan FiepWestendorpWinkel.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 14 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan FiepWestendorpWinkel.nl te melden.

Als je niet op tijd aan de betalingsverplichting(en) voldoet, wordt je door FiepWestendorpWinkel.nl gewezen op de te late betaling en krijg je alsnog een termijn van 14 dagen om aan de openstaande betaling te voldoen. Indien je ook hier niet aan voldoet, wordt er over het openstaande bedrag een wettelijke rente berekend en is FiepWestendorpWinkel.nl gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Indien gebruik gemaakt wordt van achteraf betalen d.m.v. Billink gelden de volgende voorwaarden:

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks
wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink isbovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond
van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

Als je klachten hebt over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar info@fiepwestendorpwinkel.nl met een duidelijke omschrijving van je klacht.

FiepWestendorpWinkel.nl beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat we dit zo spoedig mogelijk weten.

 

Artikel 16 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

FiepWestendorpWinkel.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door FiepWestendorpWinkel.nl en slechts voor overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen FiepWestendorpWinkel.nl en jou.